آموزه‌های ایلیا «میم»- قسمت اول

91

۱. یکی بودن و یگانه زیستن راه یگانگی است. (۱)

۲. انکار شدنی‌ها را انکار کن و از گذرکردنی‌ها گذر کن و در انکار ناشدنی بمان. (۲)

۳. داستان زندگی ات را بنویس و نگذار به تو تحمیل شود. (۳)

۴. خوبترین، هماهنگ ترین است. (۴)

۵. خلاقانه بیدار شو. خلاقانه بخواب. (۵)

۶. رویاهایت را جدی بگیر و در سکوت به قلبت گوش کن. (۶)

۷. همانکه هستی باش آنگاه آنچه می‌خواهی بشو. (۷)

۸. خوبترین شیوه هماهنگی است. این شیوه جهان است. (۸)

۹. هماهنگ با جهان باش تا جهان با تو هماهنگ باشد.(۹)

۱۰. با تفکر انتخاب کن و بدون تحقیق نپذیر.(۱۰)

۱۱. هر کاری که با دیگران می‌کنی با خودت کرده‌ای پس بخوبی رفتار کن. (۱۱)

۱۲. حقیقت یکیست، راهها بسیار است و هر کس راه خود را دارد. (۱۲)

۱۳. دریافت کردن بدون بخشیدن ممکن نیست پس ببخش تا به تو بخشیده شود. (۱۳)

۱۴. اصلی ترین عامل تعیین کننده زندگی انسان، شعور اوست. زندگی انعکاس شعور است و با تغییر شعور، زندگی انسان تغییر می‌کند. (۱۴)

۱۵. اندیشه‌ها و کلمات و تصاویر سازنده زندگی سازند. (۱۵)

۱۶. رابطه جنسی هماهنگ تعالی بخش است و ارتباط ناهماهنگ تخریب می‌کند. (۱۶)

۱۷. هر مسئله‌ای را با روش متناسبی باید حل کرد. (۱۷)

۱۸. بیماری‌ها علل مختلفی دارند و برای درمان بیماری باید از روش‌های هماهنگ بهره گرفت. (۱۸)

۱ک ادیان مرده پیروان خود را می‌میرانند و تعلیم زنده انسان را زنده می‌کند. (۱۹)

۲۰. دانستن کافی نیست، هوشیاری لازم است. (۲۰)

۲۱. ازدواج پرخطر است اما ازدواج هماهنگ ضروریست. (۲۱)

۲۲. با فهم معنای چیزها می‌توان از چیزها عبور کرد. (۲۲)

۲۳. شناخت کامل به تجربه کامل منجر می‌شود. شناختن، مهارکردن و ارتباط داشتن است. (۲۳)

۲۴. این دنیا محل عبور است. هر لحظه از آن عبور کن. (۲۴)

۲۵. تغذیه زنده از شرایط زندگی و زنده زیستن است. (۲۵)

۲۶. مرگ پایان این جسم است اما آغاز زندگی دوباره است. (۲۶)

۲۷. زندگی حقیقی در عاشقانه زیستن است. (۲۷)

۲۸. انسان به شعور است نه به ادعا و اسم و چیزهای دیگر. (۲۸)

۲۹. زندگی برای تو همان است که آنرا می‌بینی. اگر نگاه تو دگرگون شود زندگی تو دگرگون می‌شود. (۲۹)

۳۰. انسانها عموماً خواب‌اند و مشغول خواب و کابوس و رویا، بیدار شو و بیدار کن. (۳۰)

۳۱. نیروی راستی می‌تواند انسان را از همه بدی‌ها و تاریکی‌ها و خطرات نجات دهد. (۳۱)

۳۲. الگوهای طبیعت، الگوهایی برای حل مسائل بشر و زندگی هماهنگ اند.(۳۲)

۳۳. تقدیر واقع شدنی است در عین حال تدبیر شدنی است. (۳۳)

۳۴. رنج زاییده تنهایی است و راحتی در برقراری ارتباط است. (۳۴)

۳۵. به خوبترین‌ها بپرداز نه خوب‌ها و نسبتاً خوب‌ها. (۳۵)

۳۶. ارتباط با زندگان زنده می‌کند و رابطه با مردگان می‌میراند. (۳۶)

۳۷. سیاست زدگی، دروغ زدگی است. رفتار آن نشوید.(۳۷)

۳۸. توان خلاق ذهن ات را تماماً به کار گیر.(۳۸)

۳۹. داشته‌هایت را با فهمیدن بارور کن تا به عمل درآیند و به محصول برسند. (۳۹)

۴۰. شایستگی به شعور است و اتفاقات به آمادگی است. برای وقوع هر چیزی آماده باش. (۴۰)

بدون نظر

ارسال پاسخ