ارتعاش درمانی صنعتی

یکی از شاخه‌های ارتعاش‌ درمانی و انرژی‌درمانی، استفاده از دستگاه‌های مولد انرژی و ارتعاشی است. اورگان‌درمانی، یون‌درمانی، صوت‌درمانی و هرم‌درمانی بعضی از روش‌های معمول‌تر ارتعاش درمانی صنعتی هستند که هر یک را به صورت بسیار مختصر توضیح می‌دهم.

اورگان‌درمانی
به‌زعم مؤسس این روش، اورگان همان انرژی آغازین است که هم اکنون نیز همة جهان را احاطه کرده است. با اینحال او میان اورگان و انرژی الکترومغناطیس تفاوت واضحی قائل می‌شود. در توجیهات این شیوة درمانی گفته می‌شود که انرژی اورگان به اندازة مختلف در چیزها (و بلکه در همه چیز) نفوذ می‌کند اما سرعت نفوذ آن در چیزهای مختلف، یکسان نیست. هم‌چنین این انرژی برخلاف انرژی جنبشی که از سمت قوی به ضعیف می‌رود، همواره از سمت ضعیف به قوی حرکت می‌کند. او با ساختن وسیله‌ای مخصوص، توانست انرژی اورگان را در درون دستگاه مذکور، متمرکز و درواقع انباشته کند و با کمک یک تیوپ آن را به خارج از دستگاه و به سمت بدن بیمار منتقل نماید. اورگان‌درمانی به خصوص در خنثی‌سازی پرتوهای اتمی رادیواکتیو مؤثر بوده است.

یون درمانی
در شرایط آب و هوایی طبیعی، میان یون‌های مفید و مضری که در هوا وجود دارند، تعادل برقرار است و همین امر از جمله دلایل بهبود حال و انبساط خاطر افراد در طبیعت و هوای پاک است. درواقع ملکول‌های هوا دائماً در حال یونیزه‌شدن می‌باشند. درحالت طبیعی، این یونیزه‌شدن در جهت تعادل یون‌های مضر و مفید عمل می‌کند اما در محیط شهری، به‌دلیل وجود منابع نیروی الکتریسته و وجود جریان‌های الکتریکی، یونیزاسیون هوا در جهت افزایش یون‌های مضر و کاهش یون‌های مفید، صورت می‌گیرد که نتیجة آن ممکن است اضطراب، تشویش و دیگر حالت‌های عصبی باشد. هم‌چنین دانشمندان بعد از تحقیقات دقیق متوجه شدند که افزایش یون‌های مفید هوا می‌تواند تاثیرات قابل توجهی را در کارکرد مغز، وضعیت کلی بدن و حساسیت‌زدایی داشته باشد. آنها بعد از تحقیقات خود اعلام کردند که یون‌درمانی می‌تواند تاثیرات مهمی را در کنترل درد و حتی سرطان به‌جا بگذارد. بر این اساس بود که دستگاه‌های تولید یون مفید (یون منفی) طراحی و ساخته شد.

صوت درمانی
کسانی‌که به صوت درمانی مشغول‌اند معتقدند که بیماری‌های انسان به‌دلیل تغییر در ارتعاشات و فرکانس‌های طبیعی بدن است. در صوت‌درمانی تلاش می‌شود که با کمک دستگاه‌ها تولید امواج صوتی و ارسال آن به سمت بدن بیمار، ارتعاشات ناهماهنگ و فرکانس‌های زائد حذف شده و بدن به ارتعاشات طبیعی خود بازگردد. البته باید گفت که استفاده از اصوات طبیعی و موسیقی یکی از روش‌های درمانی کهن (به‌عنوان مثال یکی از اصول طب کهن یونانی) می‌باشد که شاید ریشة تاریخی صوت‌درمانی به آنجا بازگردد.

هرم درمانی
وقت نوشتن این متن کوتاه رو به پایان است، بنابراین به‌صورت تلگرافی چگونگی شکل‌گیری هرم‌درمانی را می‌گویم. اگر هنوز هم وقت بود آن را توضیح می‌دهم: «۳۰ قرن گذشته. جنازة سالم. فرعون رو به راه. وسط هرم. انگار نه انگار. توریست راه به راه. جنازه بیرون. شد از مقبره. ای ایها الناس جنازه گندید. مهندس پاول زود به خود جنبید. هرم‌درمانی اینطور شد پدید.» هنوز وقت هست. پس شرح داستان: وقتی کاوشگران باستان شناسی توانستند به مقبره یکی از فراعنه وارد شوند جنازة او را کاملا سالم یافتند گویی تازه مرده است. توریست‌ها از همة نقاط جهان برای دیدن جنازه به مصر رفتند و جنازه برای بازدید آنها و آزمایشات باستان‌شناسی از مقبره خارج شد. با خروج جنازه، روند فاسد شدن آن به سرعت ظاهر شد و طی روزهای بعد، جنازه تقریباً فاسد شد. یکی از دانشمندان اروپایی به نام مهندس پاولیتا با اندازه‌گیری ابعاد هرم به این کشف رسید که ابعاد هرم باعث می‌شود تا در مرکز آن میدانی از انرژی مغناطیسی با تاثیر خاص بوجود آید و بنابراین نتیجه‌گیری شد که چون فرعون در وسط هرم بوده به‌همین دلیل جنازة او فاسد نشده. درواقع هرم‌درمانی جدید، براساس این کشف پدید آمد. با درست شدن هرم‌هایی در ابعاد کوچک (منتهی با همان نسبت‌های هرم مقبرة فرعون) و استفاده از آن، به تدریج تاثیرات درمانی و نیروبخش به‌کارگیری هرم آشکار شد و هرم درمانی صورت رسمی به خود گرفت.
تهیه و تنظیم: پریا

منبع: فصلنامه علوم باطنی
شماره ۷ و ۸ ـ پاییز و زمستان ۸۴