برنامه‌ریزی ذهن- سخنران جول اوستین- قسمت دوم

سخنران(جول اوستین)، درباره یکی از هفتاد اصل تحقق خواسته ها می گوید (جذب و باور). اما از 69 امکان و نیروی دیگر نمی گوید.