جنگ رواني، افسانه يا حقيقت                                      

PSYCHIC WARFARE , Fact or Fiction جنگ رواني، افسانه يا حقيقت                                      

آيا نگراني‏هايي كه پيرامون استفاده نظامي از نيروهاي فرارواني انسان‏ها وجود دارد، بي‏ پايه و اساس‏اند و يا حقيقت دارند؟
جنگ رواني، داستان جديد و مختص امروز نيست. با بررسي تاريخ جنگ‏ها پي‏مي‏بريم كه از نيروهاي فوق‏ طبيعي، علي‏ الخصوص سحر وجادو، براي پيشي‏گرفتن از دشمن در جنگ‏ها به وفور استفاده مي‏شده است.
نمونه بارز و شناسايي شده آن، هيتلر در جنگ جهاني دوم است كه از جادوگران كمك مي‏گرفت و يا سردمداران انگليس كه از ستاره شناسان و افراد داراي توانايي فرارواني استفاده مي‏كردند.
آنچه مسلم است قابليت‏ها و توانمندي‏هاي فرارواني در انسان‏ها وجود دارد، اين موضوع بارها و بارها توسط دانشمندان و محققين در زمينه فراروانشناسي به اثبات رسيده؛ اما چگونگي و در كدام مسير به كارگرفتن اين توانمندي‏هاست كه از اهميت ويژه‏اي برخوردار است.
واقعيت اين است كه امروزه بسياري از اين نيروها به ابزاري جهت تهديد امنيت جوامع بشري تبديل شده‏ اند. طي قرن گذشته، تحقيقات و مطالعات فراواني درباره قابليت‏هاي باطني و نيروهاي ذهني-رواني انسان و به كارگيري آنها در جهت مقاصد نظامي و سياسي به عمل آمده، اين تحقيقات به خصوص در كشورهاي شوروي سابق و آمريكا و )در دهه‏ هاي اخير( اسرائيل انجام شده است. نتايج حاصله، از امكان استفاده وسيع اين نيروها در جنبه‏هاي مختلف خبر مي‏دهند.

 جنگ رواني چيست؟

اصطلاح “جنگ رواني” در ابتدا به مجموعه “عمليات رواني” اطلاق مي‏شد كه در جنگ‏ها با مقاصدي همچون تضعيف روحيه سربازان به كار مي‏رفت. تضعيف روحيه و گمراه نمودن مردم كشور درگير جنگ، نيرنگ‏هاي تبليغاتي براي حفظ برتري در جبهه، گسترش شايعات براي ايجاد ترس و… همگي انواعي از عمليات رواني است كه طراحي مي‏شد و مي‏شود.
اما در چند دهه اخير عبارت جنگ رواني در مفهومي خاص و به معناي استفاده از قابليت‏هاي فرارواني يا باطني انسان، به كار مي‏رود. از اين رو مي‏توان اين نوع جنگ‏ها را “جنگ فرارواني” نيز ناميد. جنگ فرارواني در حوزه ‏هاي گوناگوني مانند جاسوسي و كسب اطلاعات از طرق غيرمعمول اتفاق مي‏افتد. در حال حاضر شناخته شده‏ ترين روش جاسوسي در آمريكا و اسرائيل، روش “مشاهده از راه دور”(1) است كه خود متشكل از چندين پديده مانند روشن‏ بيني، تجربه خروج از بدن، تله پاتي و خواندن فكر، تأثيرگذاري بر ذهن و انتقال فكر مي‏باشد.
همچنين استفاده از “سلاح‏هاي سايكوترونيك”(2) نيز در جنگ فرارواني مرسوم شده است. سلاح سايكوترونيك يا همان انرژي رواني-الكترونيكي، سلاحي است كه با نيت و قصد خاصي از انرژي رواني شخص عامل اشباع شده و قادر است كه از راه دور بر هدف مورد نظر تأثير گذاشته و موجب اختلال عملكرد و يا نابودي آن شود.
امروزه امكان به كارگيري توانمندي‏هاي فرارواني انسان در هر گونه تعارض و برخوردي و در حوزه‏هاي متفاوتي مانند سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و…وجود دارد. بايد دانست كه تأثيرات جنگ رواني با استفاده از نيروهاي فرارواني مي‏تواند به مراتب مهيب‏تر و هولناك‏تر از ابزار و تسليحات نظامي شناخته شده باشد.
در يك مصاحبه‏اي از “اينگو سوان”(3)، يكي از موفق‏ترين افراد سايكيك در روش مشاهده از راه دور، سوال شد: “آيا شخصاً فكر مي‏كنيد كه مبارزات جنگ بعدي در سطوح سايكيك و نظامي صورت‏ پذيرد؟”، “سوان” پاسخ داد: “فكر مي‏كنم هم اينك در مراحل پيشرفته‏اي از اين جنگ قرار داريم”… او هم چنين توضيح داد كه جنگ هسته‏اي ديگري ممكن نيست…حمله هسته‏اي يكي از كشورها باعث نابودي همه چيز خواهد شد چرا كه اقدامات تلافي‏ جويانه در پي خواهد داشت. از اين رو قدرت‏هاي نظامي مي‏بايست روش‏هاي جنگي جديدي را ابداع كنند و يكي از اين روش‏ها كنترل ذهن است كه مستقيماً به قابليت‏هاي فرارواني (PSI) ختم مي‏شود…

                                                                                  ادامه دارد

 منبع :
وايت، جان؛ روش‏هاي جنگ رواني -1،اخبار و تحقيقات در پرده؛ ترجمه فرهاد كاظمي، نشر حم، تهران، 1382.

پي‏ نوشت:
1-Remote Viewing
2-Psychotronic
3-Ingo Swann ، او پس از تجربيات و مهارت‏هاي فراواني كه در روش مشاهده از راه دور بدست آورد، مراحل مختلفي را براي مشاهده از راه دور طراحي كرد و بر آن اساس اين روش را آموزش داد.