نظریه نگاه خلاق

نظریه نگاه خلاق

«حقیقت را آنطور می‏بینی که به آن نگاه می‏کنی. نگاه، موضوع نگاه را تغییر می‏دهد و مانند خود می‏کند.» (۱)
·«هر طور که آن را ببینی همانطور تجربه اش می‏کنی… حقیقت برای تو همان است که در نگاهت گفته‏ای. اگر خوب آن را ببینی خوب می‏یابی اش و اگر بد ببینی چاره‏ای جز مواجه شدن با نتیجه نگاهت نداری. حقیقت بر تو همانطور آشکار می‏شود که آنرا پذیرفته‏ای و این قانون حقیقت است زیرا بر حسب نگاه تو بر تو آشکار می‏شود. حدود تو در نگاه تو است و آنچه ببینی واقع‏ شدنیست…»(۲)
·«انسان همان چیزیست که می‏بیند لکن او می‏تواند در دیدن خود تصرف کند و همانطور ببیند که می‏خواهد. و می‏تواند با نگاه خود جستجو کند و بیابد پس همان چیزی را می‏یابد که در جستجوی آنست. همه جهان می‏تواند در چشمان او جای گیرد و همین چشم می‏تواند جهان را از انسان بگیرد و او را از زندگی محروم کند. انسان به نگاه است و زندگی از نگاه است و سرنوشت را نگاه تو در سر می‏نویسد.»(۳)
·«چشم سکان روح است و نگاه، چرخش این سکان. تغییر نگاه تغییر آگاهی و تغییر آگاهی تغییر وقایع را در پی دارد.»(۴)
·«حدود تو در نگاه تو است و آنچه ببینی واقع ‏شدنیست…»(۵)
·«حقیقت همانطور بر تو آشکار می‌شود و به تجربه ات می‌رسد که آن را پذیرفته‌ای. برای اینکه تجربه ات را تغییر دهی و جهانت را عوض کنی چشم‌هایت را تغییر بده و نگاهت را عوض کن.»(۶)

بر گرفته از تعالیم معلم بزرگ تفکر