ریشه های روانی بیماری ها-قسمت اول

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

ریشه های روانی بیماری ها – قسمت اول

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

برخی از درمانگران معنی گرا معتقدند و در واقع مصرند که هر بیماری دارای معنای مشخصی است. از نظر آنها، بیماری انعکاسی است از بینش ها و روحیات منفی انسان. در این شیوه درمانی با فهرستی از بیماری ها مواجه می شویم که هر کدام از آنها محصول اندیشه ها و اعتقادات انسان است. جالب اینکه بسیاری از افراد با عمل به این شیوه معنی گرایی در برخورد با بیماریهای خود به نتایج درخشانی رسیده اند…..