معرفی انجمن

انجمن متفکران و محققان آزاد ( که به اختصار – اِم و ما – نامیده می شود) مجموعه ای است گسترده با زیر مجموعه های متعدد که از سال ها پیش بنیانگذاری شده است(…) مطابق تغییرات سال 1388 انجمن حرفه ای متفکران و محققان ایران که یک NGO رسمی و ثبت شده در سازمان ملی جوانان است یکی از شاخه های «ام و ما» محسوب می شود(…)

اهداف « اِم و ما »

بطور کلی اهداف « اِم و ما » در برگیرنده چند مفهوم است که در نهایت یک معنا دارند: آموزش تفکر، فرهنگ تحقیق، بیداری و خودآگاهی عمومی و مبارزه با جهل و ناآگاهي.

شعار اصلی «ام و ما»؛ شعور محوری و شعور مَبنایی

زندگی به شعور است، انسان به شعور است، شعور همه چیز را می سازد، همین ها از اصول اساسی ما در «ام و ما» است. ما یاد گرفته ایم که تغییر پایدار در هر وضعیتی منوط به تغییر در خودآگاهی و شعور است. چه تغییرات فردی و چه اجتماعی و بنابراین تفکر را کلید همۀ تغییرات می دانیم و سعی می کنیم آن را به همگان آموزش دهیم. «ام وما» می گوید زندگی متعالی رخ نمی دهد مگر با شعور متعالی، می گوید زندگی عالی با تحقیق و تفکر رخ می دهد، با خلاقیت و زیستن خلاقانه ممکن می شود. «ام وما» می گوید تفکر، تحقق دانایی است، بیداری و هوشیاری است و زندگی واقعی انسانی، محققانه است…

ما از معلم خود آموخته ایم و این را صدها بار در تجربه ها به محک گرفته ایم و با فعالیتهای مختلف لمس و تمرین کرده ایم که باید خلاقانه زندگی کنیم. بیدار باشیم و خودآگاهی خود را افزایش دهیم و بینش ها و نگاههای خود را دگرگون کنیم. مرگ ما در جهل ماست و باید از مرگ بپرهیزیم. آموخته ایم و پخته شده ایم در اینکه زنده بودن به حرف نیست. به دیدن و شنیدن و دریافتن است. انسان بدون تفکر لاشه ای است که بزودی می گندد و آزادی بدون تفکر، پروازی است در زیر زمین.

این ها چکیدۀ حرفهای «اِم و ما» است که سعی داشته و دارد آن را در ایران و جهان به تحقق برساند.

دیدگاه ها و بنیادهای بینشی «اِم و ما»

دیدگاهها و بنیادهای بینشی ما هم همان چیزهایی است که از معلم خود که او را معلم جهانی و معلم زندگی و استاد بزرگ تفکر می دانیم آموخته ایم. ما آموخته ایم که از مطلق گرایی و مطلق اندیشی پرهیز کنیم و بنابراین به نسبی گرایی متمایل هستیم. بجای بله یا نه قاطع، احتمالات بسیارِ بینِ بله و نه را هم در نظر می گیریم. بجای دنیای سیاه و سفید یا جهان خاکستری ما به جهان رنگارنگ و دنیایی که پر از رنگ های مختلف است باور داریم. ما معتقدیم که شایستگی انسانها به شعور آنهاست نه چیزهای دیگر.

ما آموخته ایم که به سنتها و به نظرات دیگران احترام بگذاریم اما هرگز اسیر آنها و اسیر هیچ چیز دیگری نشویم و در آن محدود نشویم. ما از معلم مان انکار خلاق را یاد گرفته ایم و می دانیم وقتی که چیزی را تماماً انکار کنی آن را از زندگی ات ناپدید می کنی و بر همین اساس ما فقط چیزهایی را می پذیریم که دارای نشانه های لازم و کافی باشند. ما یاد گرفته ایم که ادعاها را نپذیریم مگر اینکه دارای نشانه های کافی باشند. ادعایی را می پذیریم که شعور آن و قدرت آن موجود باشد. ما پیوند آگاهی، پیوند تمدن ها و ازدواج فرهنگ ها را از معلم خود آموخته ایم و معتقدیم که تمام واقعیت و همۀ حقیقت در یک فرهنگ و تمدن خاص وجود ندارد بنابراین ارتباطات گسترده با جهان پیرامون و تلاش برای پیوند شعور و تمدن ها همواره در فعالیتهای ما نمایان است.

معلم ما به ما آموخته است که بخشندگی و مهربانی حتی از تفکر و تحقیق هم مهم تر و بنیادی تر است و تفکر بدون مهربانی، به بردگی افکار درآمدن است؛ واقعیتی که در هیچیک از سبک ها و مکتب های تفکر وجود ندارد.

ما معتقد به صلح هستیم و یاد گرفته ایم که پیوند، همزیستی، نرمی و مدارا یکی از مبانی تفکر در زندگی متعالی است. معتقد به نجنگیدن هستیم اما اعتقاد داریم که نباید با جنگیدن، صلح کرد، با نفرت آشتی کرد و با خشونت به هم زیستی رسید بنابراین با هیچ چیز نمی جنگیم مگر با جنگیدن؛ در همه جا از خشونت می پرهیزیم مگر در تحمیل خشونت؛ با هیچ کس مبارزه نمی کنیم مگر با نادانی و جهالت؛ و همه را دوست داریم مگر نفرت و بدخواهی را.

ما با هیچ کس دشمن نیستیم، از دشمنی بیزاریم و تنها جهل و نادانی و اوهام را دشمن اصلی بشر می دانیم. ما خواستار زندگی، سلام و درود و شادی برای همۀ مردم و پیروان همۀ ادیان و فرهنگ ها هستیم.

ما اجازه نمی دهیم که هیچ کس و حتی هیچ سیستمی ما را برنامه ریزی کند مگر کسانی یا سیستمی که شعور و خودآگاهی او برتر از ماست.

آزادی بیان و آزادی اندیشه برای ما یک ترجیح نیست بلکه ضرورتی است حیاتی زیرا تفکر و تحقیق، بدون آزادی بیان و اندیشه امکانپذیر نیست.

«ام و ما» (…) موافق و مدافع زندگی و زنده زیستن هستند و آیین ها و اندیشه های مرده را مردود می دانند.

ما معتقدیم که با تغییرات جهانی باید همراه شد. جهانی شد، جهانی اندیشید و جهانی بود. ما نمی توانیم در برابر تغییرات جهانی بی تفاوت باشیم و خودبینانه به کار خود ادامه دهیم. معلم ما به ما یاد داده است که مانند ابر و آب، نرم و شکل پذیر باشیم اما ماهیت و مرکزیت اصلی خود را حفظ کرده و در همۀ انعطاف پذیری ها و هماهنگی ها آن را نگاه داریم.

یاد گرفته ایم که حرفها و آیین های قدیمی را به زبان جهان و متناسب با شرایط زمانی و مکانی باید تفسیر و تبیین کرد.

«ام و ما» هر گونه فرقه بازی و فرقه گرایی (فرقه به معنای تفکر بسته، دگم و مطلق اندیشی) را مردود می شمارد و جامعه را به پرهیز از فرقه ها دعوت (می کند).

برخی از برنامه های جاری انجمن عبارتند از :

1)     انتشار گسترده و موثر دکترین ها، نظریه های بنیادی

2)     ثبت و جهانی سازی نظریه های بنیادی و تئوری های فراگیر در مراکز مختلف بین المللی

3)     مستندسازی و فیلم سازی نظریه های بنیادی و تئوری های فراگیر

4)     مستندسازی و فیلم سازی با موضوعیت آموزش های تفکری و تحقیقی، مناظره ها و راه حل یابی در زمینۀ موضوعات مختلف

5)     آموزش روش های تفسیر و تبیین نظریه های بنیادی

6)     انتشار کتابهای مختلف با محوریت تفکر و تحقیق

7)     راه اندازی گروهها و واحدهاي تفکری (اتاق های فکر) كه تا امروز راه اندازي حدود 70 اتاق فكر در دستور كار ما قرار دارد.

8)     آموزش گروههای جدید مدرسان تفکر (تربیت مدرس)

9)     آموزش روش های مناظره، گفتگو و بحث

10)   راه اندازی گروهها و جلسات مناظره

11)   دور دوم آموزش تفکر و تحقیق (تفکر تخصصی) و بویژه سبک های تفکر خلاق، كه البته هنوز عمومي نشده.

12)   جهت دهی فرهنگی در زمینۀ محیط زیست با توجه به آموزه های تفکری

13)   شناسایی ویروس های فرهنگی و ضد تفكر و تولید آنتی ویروس ها و فکر افزارهای لازم

14)   فيلم سازي و مستند سازي با محتواي متون تحقيقي و تفكري كه تابحال دهها فيلم از اين دست توليد شده است و منتظر فرصت مناسب براي پخش اين فيلم و دهها محصول «ام و ما» هستيم.

در حال حاضر ، ریاست اجرایی و آیین نامه ای «ام و ما» با معلم ما نیست اما «ام و ما» زیر نظر ایشان و تحت مسئولیت ایشان فعالیت می کند.