معرفی فیلمِ ذهن کوانتومی خدا

جهان هستی مکانی الهام بخش است