فصلنامه حرکت دهندگان شماره 1

در این شماره میخوانید:

حرکت دهندگان

  • سوال کلید تفکر
  • راهبر و مدیر در سازمان
  • دام های تصمیم گیری
  • الگوریتم های تکاملی
  • گذشته، حال و آینده با تفکر استراتژیک

جهت دانلود نسخه الکترونیک این فصلنامه اینجا کلیک کنید