کتاب آمین 3 – ايليا معلم بزرگ تفكر(پيوست سوم تعاليم حق)

521

جلد سوم کتاب آمین با عنوان ایلیا؛ معلم بزرگ تفکر، به تعالیم پیمان فتاحی در زمینه دانش تفکر و مدیریت اختصاص دارد

جهت دانلود نسخه الکترونیک کتاب آمین 3 اینجا کلیک کنید.

آموزگار بزرگ تفکر

علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی  انسان است. از این رهگذر، می توان آن را به فرمول ژنتیکی دانایی تعبیر کرد. بعبارتی اندازه و ویژگی های دانایی افراد ارتباط مستقیمی با ویژگی ها و روش های تفکر آنها دارد.

به همان اندازه که تکنولوژی در تامین خواسته ها انسان وتغییر کیفیت آنها نقش داشته اس علم تفکر می تواند در تحقق هوشمندی و آگاهس انسان موثر باشد. درواقع می توان گفت علم تفکر تکنولوژی هوشمدی و روش های دانایی است و این موضوع تاثیرات بسیار تعیین کننده و اساسی خود را در حل مسائل بجا می گذارد….

از این دیدگاه با تحلیل شخصیا معلم بزرگ تفکر ایلیا «میم» به نتایج جالبی برمی خوریم که به نوعی می تواند نمایانگر ابعادی از این تکنولوژی هوشمند باشد.

روش های سی و شش گانه تفکر یکی از شاخص ترین وجوه تعلیمات ذهنی اوست. آموزش هایی که ذهن انسان را مخاطب قرار می دهد و در جت تعالی ذهنی و فکری افراد عمل می کند.توانایی استثنایی و حیرت انگیز تفکر او خود بیانگر قابلیت فوق العاده ای است که در روش های سی و شش گانه تفکری وجود دارد.

بدون نظر

ارسال پاسخ