انبیاء دروغین در زمان ما

همیشه و در طول تاریخ کسانی و حتی سیستم‌هایی بوده‌اند که در عین اینکه رابط میان جویندۀ نور و خورشیدهای زنده [میان ارواح بزرگ و پیروان ایشان] بوده‌اند اما به نام خدا و مقدسات و از آنجا که رابط بین این دو بوده‌اند، مانند دزدان سر گردنه عمل کرده‌اند. این افراد، مصداق‌هایی از همان کسانی هستند که منافق نامیده شده و در قرآن توصیف شده‌اند. اینها از مقدسات دزدی می‌کنند و نمونه‌ای کامل از کسانی هستند که خداوند آنان را رابطین دزد [کاهنان دزد و انبیاء دروغین] معرفی می‌کند. اما نشانه‌های این افراد:…