از جلسات آگاهی باطنی با موضوع آشنایی اولیه با مبحث فراجذب و باراکا

موضوع: آشنایی اولیه با مبحث فراجذب و باراکا

از جلسات آگاهی باطنی