(روایت دوم از ) آشنایی با نعون‌ها و فرانعون (۲)

طی دو قرن اخیر دانش موفقیت (اما با رویکرد موفقیت‌های فردی) جان تازه‌ای به خود گرفت و با جهش‌هایی دوباره شکوفا شد… این دانش (علم موفقیت) ریشه در اعصار کهن دارد و همواره و تا جایی که تاریخ ثبت کرده، وجود داشته است. اما در قرن نوزدهم و بیستم میلادی (و تا حدی اواخر قرن هجدهم) دچار رشدی سریع و مجدد شده است و در این مسیر، بصورتی منسجم‌تر خود را نشان داده است…