جریان‌شناسی شمنیزم- تولتک
(کاستاندا؛ دگرگون‌سازی دنیای ما)
(پیوست‌های یکم تا ششم مقالۀ اول)

پیوست اول : توضیح بیشتری دربارۀ پیوندگاه

همۀ جهان از رشته‌هایی نور مانند بوجود آمده. انسان هم شبیه گوی درخشانی است از جنس رشته‌های انرژی؛ شهودگران انسان را مانند تخم مرغی درخشان می‌بینند اما انگار جوجه مرغی در تخم شترمرغ است، چون پیله و پوستۀ انسان کمی بزرگتر از جسم اوست. روی این گوی انرژی و پیله انسانی، نقطه درخشنده و ستاره‌مانندی قرار دارد که پیوندگاه نامیده می‌شود. این پیوندگاه می‌تواند در گوی انرژی انسان (در پیله) حرکت کند و جابجا شود. این پیوندگاه در هر جایی از تودۀ انرژی انسان (کالبد اختری) قرار گیرد تارهای انرژیِ اطراف خود را روشن می‌کند…