خانه برچسب ها کبوتر با کبوتر، باز با باز

برچسب: کبوتر با کبوتر، باز با باز

Illusions of attraction theory

توهمات تئوری جذب (۱)

0
اولین انشار: 1399 قانون جذب؛ یکی از قوانین فراجذب است نه همۀ آنها. فراجذب، هفت سطح است و قانون جذب و ابعاد آن که در...

پر بازدیدها