تأثيرگذاري فرارواني ( قسمت 2 )                                             

تأثيرگذاري فرارواني ( قسمت 2 )                                             

اولين و مهم‏ترين پارامتر تأثيرگذار بر خروجي دستگاه”REG”  قصد و نيت كاربر است.
اثبات توانايي‏ ها و قدرت‏هاي ذهني و چگونگي به كار بردن آنها يكي از موضوعاتي است كه منجر به شكل‏ گيري بسياري از آزمايش‏هاي متنوع در اين زمينه شده است. محور عمده اين آزمون‏ها، اثبات قدرت تأثيرگذاري ذهن بر ماده است. در اين مقاله سعي بر آن است تا گوشه‏اي از نتايج تحقيقات 17 ساله در “آزمايشگاه تحقيقات غير متعارف دانشگاه پرينستون”(1) كه سابقه‏اي طولاني در انجام آزمايشات متنوعي از اين دست دارد، معرفي گردد. بخش مهمي از آزمايش‏ها مربوط به دستگاه‏هايي تحت عنوان “مولد رويداد تصادفي” يا “REG”(2) مي‏باشد. اين نوشتار نقش پارامترهاي مختلفي كه در خروجي اين دستگاه‏ها مؤثرند را به صورت اجمالي و خلاصه، مورد بحث قرار مي‏دهد.
با گذشت زمان، لزوم توجه و نياز به ابزارهاي فرا طبيعي بيشتر و بيشتر شده است. از سال‏ها پيش دانشگاه‏ها، موسسات و آزمايشگاه‏هاي بسياري دست به كار انجام تحقيقات و اجراي آزمايش‏هاي گوناگوني در اين موضوع زده‏اند. محور عمده اين آزمايشات، تأثيرگذاري بر ماده از طريق ذهن، آن هم بدون استفاده از ابزارهاي واسطه فيزيكي است. بخشي از نتايج حاصله اين آزمايش‏ها در سمينارها، كنفرانس‏ها، همايش‏ها و كارگاه‏هاي آموزشي در معرض بحث و تبادل نظر متخصصان امر قرار گرفته است.
به هر صورت محققان از سال‏ها پيش آزمايشات خود را با ساده‏ ترين ابزارها آغاز كردند. از ابزارهاي متداول و اوليه مورد استفاده در آزمايش‏ها، مي‏توان به تاس و سكه اشاره كرد. در اين آزمايش‏ها، آزمايش كننده سكه را به بالا انداخته و كاربر (كسي كه توانايي‏هايش مورد آزمون قرار مي‏گيرد) به وسيله نيروي ذهني خود روي شير يا خط آمدن سكه تأثير مي‏گذارد. ليكن با گذشت زمان و پيشرفت‏هاي تكنولوژيكي، محققان براي انجام آزمايشات خود از دستگاه‏هاي دقيق‏تر و جديدتري بهره مي‏گيرند. مولد رويداد تصادفي يا  REGيكي از اين دست دستگاه‏ها به شمار مي‏رود كه خروجي تصادفي ايجاد مي‏كند. “هلموت اشميت”(3) فيزيكدان آمريكايي متولد آلمان، اولين كسي است كه از دستگاه  REGدر آزمايشات خود استفاده نمود. او ترجيح داد تا به جاي استفاده از روش ابتدايي و قديمي پرتاب تاس يا سكه از دستگاه  REGدر انجام آزمايشات خود بهره گيرد.

دستگاه REG :

در اين آزمايش از يك دستگاه REG ميكروالكترونيك استفاده شده است. منبع تغذيه آن يك “ديود نويز الكترونيك”(4) است كه خروجي‏ اش توسط مدار مناسبي به يك سري پالس‏هاي “باينري”(5) متناوب و تصادفي منتقل مي‏شود. اين دستگاه قادر است در هر ثاينه حدود 1000 پالس توليد كند )معادل 200 بار پرتاب سريع تاس و شمارش شير و خطها(. كاربر، پالس‏ها را به صورت يك سري تناوبي مثبت و منفي )+ و -، + و -،…( در خروجي مشاهده مي‏كند. با فشردن دگمه‏اي، دستگاه پالس‏هايي را ايجاد مي‏كند. از آنجايي كه در حالت عادي مثبت و يا منفي بودن پالس‏ها تصادفي است، به خروجي اين دستگاه اصطلاحاً خروجي تصادفي مي‏گويند.
كاربر مربوطه بايد سه تأثيرگذاري ذهني در ارتباط با خروجي تصادفي دستگاه انجام دهد. در يك مرحله بايد سعي كند خروجي دستگاه را به سمت اعداد مثبت ‏تر هدايت نمايد. در مرحله بعدي خروجي دستگاه را به سمت اعداد منفي‏ تر سوق دهد و در مرحله سوم نبايد هدف مشخصي را دنبال كند. براي انجام يك آزمايش معمولا دستگاه را طوري تنظيم مي‏كنند كه با هر بار فشردن كليد، 200 پالس الكتريكي توليد كند. اين عدد قابل تنظيم به 100 50 يا 1000 هم مي‏باشد.
براي گرفتن نتيجه مناسب، بايد بارها و بارها آزمايش را تكرار كنند. شكل – 1 نتايج 5000 بار سعي كاربر )نمونه200 * 5000 = 1000000) را براي هر كدام از سه حالت خروجي نشان مي‏دهد. همان طوري كه ملاحظه مي‏كنيد نتايج حاصله از حد 5% مربوط به شانس فراتر رفته است و كاملاً نشان ميدهد كه نتايج از روي شانس به دست نيامده است و كاربر توانسته با نيروي ذهني خود بر خروجي دستگاه تأثير بگذارد.

شكل -1

محققان دانشگاه پرينستون پس از انجام يك سري آزمايش براي اثبات تأثيرگذاري ذهن بر ماده بر آن شدند تحقيقات خود را ادامه دهند و به ساير سئوالات خود و سايرين پاسخ‏گو باشند.

دانشمندان دانشگاه پرينستون براي پاسخگويي به 10 سئوال و سئولات ديگري از اين دست نزديك به 17 سال تحقيق و بررسي كرده‏اند و آزمايشات بسياري انجام داده اند. در اينجا تنها با نگاهي اجمالي به نتايج آزمايشات، كمي با دنياي آزمايشگاهي آنها آشنا خواهيم شد.

آزمايش اول: آيا نتايج حاصله، از ثبات و پايداري مناسبي برخوردار است يا خير؟

در شكل – 2 نتايج آزمايشات 12 ساله‏اي در اين زمينه نشان داده شده است. اين آزمايش در 62 نوبت صورت گرفته و كاربر مربوطه حدود 120000 بار سعي كرده است تا بر خروجي دستگاه تأثير بگذارد. با توجه به شكل همان طور كه مشاهده مي‏شود، نتايج از پايداري و ثبات قابل توجهي برخوردار است. كليه خروجي‏ها در يك پريود زماني طولاني، به صورت دستي، ماشيني و كامپيوتري و در حالات مختلف محيطي ثبت شده‏اند و با وجود تغيير شرايط مختلف آزمايش، نتايج از ثبات و پايداري مناسب برخوردار بودند.

شكل -2

آزمايش دوم : آيا با تغيير كاربر نتايج آزمايش تغيير مي‏كند؟

در اين آزمايش 91 كاربر مختلف، در 522 آزمايش، حدود 2/5 ميليون بار سعي كردند بر خروجي دستگاه تأثير بگذارند. همگي كاربران از قراردادهاي اجرايي مشابهي استفاده كرده بودند. نتايج حاصله بسيار مشابه شكل – 1 و 2 بود. لازم به ذكر است كه بعضي از كاربران يكي از هدف‏ها را )عموماً در جهت انحراف به سمت بالا( بهتر از ساير اهداف تحت تأثير قرار داده بودند.

آزمايش سوم: آيا عوامل مهم ديگري هم در تغيير خروجي دخيل هستند؟

با توجه به تجزيه و تحليل‏هاي انجام شده مشخص گرديد كه اولين و مهم‏ترين پارامتر تأثيرگذار بر خروجي دستگاه قصد و نيت كاربر است. در اين آزمايش‏ها 91 كاربر شركت كردند و نتايج تقريباً مشابهي به دست آمد. در شكل – 3، نتايج 22 نوبت آزمايش انجام شده قابل ملاحظه است.

شكل – 3

آزمايش چهارم: تأثير تكرار آزمايش بر نتايج حاصله چيست؟

از نتايج آزمايشات انجام شده مشخص گرديد هنگامي كه كاربر در چندين نوبت پشت سر هم و پياپي آزمايش را تكرار مي‏كند، نتايج تقريبا متفاوتي مي‏گيرد. عموما كاربر در نوبت‏هاي اول آزمايش به نتايج مطلوب‏تري مي‏رسد، در نوبت‏هاي دوم و سوم نتايج كمي افت پيدا مي‏كند و در نوبت‏هاي چهارم و پنجم به بعد نتايج به حالت اعتدال متوسطي مي‏رسد.

شايد اين چنين تفاوت‏هايي به مسائل روانشناسي كاربر ارتباط داشته باشد.

آزمايش پنجم: نتايج آزمايش تا چه حد به ويژگي‏ها و خواص فيزيكي دستگاه بستگي دارد؟

نتايج آزمايشات نشان داد خروجي دستگاه شديداً تحت تأثير تمايلات و نيات كاربر تغيير مي‏كند. دستگاه REG به گونه‏اي برنامه‏ريزي و طراحي شده است كه تا حد امكان نتايج خروجي به ساختارش وابسته نباشد. شايان ذكر است، محققان براي اثبات ادعاي خود همين آزمايش را با دستگاه‏هاي مختلفي به انجام رساندند و به نتايج مشابهي رسيدند. در واقع كليه نتايج عدم دخالت دستگاه را در تغيير خروجي‏ها اثبات مي‏كند.

آزمايش ششم: آيا فاصله كاربر از دستگاه تأثيري در نتايج دارد يا خير؟

يكي از مسائل بسيار مهم اين آزمايش تأثير و نقش فاصله فيزيكي كاربر از تجهيزات آزمايشگاهي است. دانشمندان براي آنكه متوجه شوند فاصله كاربر چه تأثيري در تغيير نتايج ايجاد مي‏كند، دست به آزمايش زدند. كاربر مربوطه مي‏بايست با هزاران مايل فاصله از تجهيزات بر روي خروجي دستگاه تأثير بگذارد. در شكل – 4 نتايج 396000 بار سعي كاربر نشان داده شده است. هنگامي كه كاربر براي
تأثيرگذاري روي خروجي مولد رويداد تصادفي به مكان دوري مي‏رفت، ساير پرسنل آزمايشگاه هيچ دخالتي در روند آزمايش نداشتند. نتايج حاصله قدرت تأثيرگذاري ذهن كاربر را بر روي خروجي دستگاه آن هم از فاصله دور به اثبات رساند. در سري آزمايش‏هاي ديگري از كاربر خواسته شد از 72 ساعت قبل از انجام آزمايش تا 336 ساعت بعد از انجام آن روي تغيير خروجي تمركز كند و نتايج تأثيرگذاري ذهني وي به صورت نموداري )شكل – 5) قدرت تأثيرگذاري ذهن كاربر بر خروجي دستگاه و آن هم بدون هيچ گونه وابستگي نسبت به زمان به اثبات رسيد.

شكل – 4

شكل – 5

آزمايش هفتم: در صورتي كه به جاي يك كاربر، دو يا تعداد بيشتري كاربر روي تأثيرگذاري تمركز كنند، نتايج چه تغييري خواهد نمود؟

در ادامه فعاليت‏ها از دو كاربر خواسته شد تا به صورت دو نفري بر خروجي دستگاه تأثيرگذاري كنند. اين سري آزمايشات هم با حدود 15 كاربر به انجام رسيد و نتايج جالبي به دست آمد. آزمايش‏ها حدود 85500 بار تكرار شد. در حين انجام اين آزمايش محققان متوجه شدند كه جنسيت كاربران نيز بر نتايج تأثير دارد. شكل – 7 نتايج اين سري آزمايشات را نشان مي‏دهد.
شكل – 6

آزمايش هشتم: جنسيت كاربر چه نقشي در نتايج خروجي دارد؟

در اين آزمايشات 41 زن و 50 مرد شركت كرده بودند. خانم‏ها در مقايسه با آقايان از لحاظ كميت بازده بالاتري داشتند ولي از لحاظ كيفيت از بين خانم‏ها تنها 34% توانستند در تأثيرگذاري موفقيت آميز عمل كنند، اين در حالي است كه 66% آقايان در تأثيرگذاري موفق شده بودند. ولي اگر بخواهيم قضيه رابه صورت كلي نگاه كنيم خانم‏ها موفق‏تر بودند.

آزمايش نهم: اگر استراتژي‏هاي كاربر تغيير كند، آيا نتايج هم تغيير خواهد كرد؟

ممكن است اين سئوال در ذهن مطرح شود كه كاربران مختلف تفاوت‏هاي بسياري با هم دارند مثلا ممكن است بعضي از آنها به تمرينات مراقبه و تمركز ذهن و يا تمرينات ديگري مشغول باشند و يا ممكن است در حين آزمايش تنها به رقابت بينديشند و يا… مسئله مهم اين است كه استراتژي رفتاري آنها چه تأثيري در نتايج خروجي دارد؟ برخي از اين موارد در خروجي‏ ها تأثيرگذار و برخي ديگر بي‏تأثير هستند. مسئله ديگر اين است كه هر الگوي موفقي براي همه موفقيت‏ آميز نيست. گاهي يك روش براي يك نفر ثمربخش و براي ديگري بي‏فايده است.

آزمايش دهم: در صورت كار گروهي، شاهد چه تغييراتي خواهيم بود؟

محققان در حين آزمايشات متوجه شدند وقتي افراد به صورت گروهي كاري را انجام دهند و قصد و نياتشان با هم يكسان باشد، كار بهتر و موفق‏تر انجام مي‏شود. احساسات و عواطف گروه، نيات و قصدها، تمايلات و رفتارهايشان همگي بر نتايج خروجي تأثير گذار خواهد بود.

 منبع:
اينترنت

 پي ‏نوشت:
1-PEAR( Princetin Engineering Animalies Research
2-Randim Event Generator
3-Helmut Schmidt
4- يكي از انواع ديودهاي الكترونيكي است كه در ساخت مدارات آن مورد استفاده قرار گرفته است.
5- پالس‏هايي كه بيانگر يك و صفر مي‏باشند )وجود و عدم وجود جريان(