رؤیابینی خلاق؛ کیمیاگری با رؤیا

” قسمتی از مقدمه “

در الاهیسم و بسیاری از مکتب‌های باطنی، طرق هفتگانه روح (سطوح هفتگانه روح یا روح هفتگانه) به عنوان یکی از مبناهای تئوری و عملی، تفسیرکننده بسیاری از پدیده‏های باطنی می‏باشد. طرق هفتگانه روح، هفت طریقی است که روح خلاقه از طریق آنها عمل می‏کند به عبارتی قدرت و شعور روح از این هفت خط سیر آزاد می‏شود و نیز روح از طریق این هفت عامل بنیادی حرکت رو به تعالی خود را طی می‏کند. این هفت طریق، روش‏هایی است که روح از طریق آنها تجربه می‏شود. یعنی با استفاده از آنها می‏توان به نواحی هفتگانه روح رسید و آنها را تجربه نمود …
با توجه به اصل «طرق هفتگانه روح» می‏توان گفت که قدرت‌ها و اقتدارات روحی انسان با استفاده از «هفت خط سیر» قابل آزاد شدن است. اولین طریق انسان، کلام است و شناخته‏شده‏ترین کاربرد این طریق در تحقق آرزوها و قصدها، دعا می‏باشد که قصد نداریم در اینجا درباره آن بگوییم.
رؤیا، مشاهده، محبت (و…) از دیگر اصول هفتگانه روح محسوب می‏شوند. به عبارتی همانطور که می‏توان از طریق کلام و با قدرت کلمات به خواسته‏ها دست یافت، بواسطه قدرت رؤیا، مشاهده، محبت و دیگر اصول هفتگانه روح (روح هفتگانه) نیز می‏توان به تحقق قصدها و آرزوها دست یافت. به زبان دیگر، از این طرق (هفت طریق) می‏توانیم قدرت‌ها و آگاهی‏ های نامحدود و بیکران روح را مهار کرده و به کنترل درآوریم و بنابراین در مسیری که می‏خواهیم از آن استفاده کنیم. عکس این موضوع هم صحیح است. یعنی انسان به واسطه این طرق هفتگانه که در استعاره به هفت رنگ رنگین کمان تشبیه شده، قادر است به تجربه و دریافت روح (معادل نور سفید که شامل همه رنگ‌هاست) نائل شود.
رؤیابینی خلاق (آفریننده) یکی از اصلی‏ترین روش‏های روح‏زایی (باروری و زایش روحی) می‏باشد و منظور از آن خواب‌های معمول یا نامعمولی نیست که همه انسان‏ها کم و بیش آن را تجربه می‏کنند. رؤیابینی خلاق می‏تواند در وضعیت خواب روی دهد اما در حالت بیداری و با چشم باز هم قابل حصول است. شاید بتوان آن را شبیه به نوعی اثرگذاری نگاه و تصور زنده، تفسیر کرد. هنر رؤیابینی خلاق، هنری بسیار بسیار پیچیده و با عظمت است که در طول تاریخ بشر گزارش‏های اندکی درباره تجارب ناشی از آن و حتی دانش آن وجود دارد.

در عصر کنونی ما نیز، به سختی می‏توان از ماهران این شیوه بسیار سری و اسراری نمونه‏ای را ذکر کرد. شیوه‏ای که بعضی از مکاتب باطنی معتقدند که این، اصل هنر کیمیاگری و یکی از اصولی‏ترین طرق آفرینندگی است. فی‌الواقع موضوع تصور خلاق و قدرت شکل دادن به واقعیت از طریق تصویرسازی‏های هدایت شده ذهنی که یکی از مبانی دانش و روش‏های موفقیت، درمانگری و دیگر رشته‏های مشابه در یکی دو قرن اخیر می‏باشد، شکل ساده و اولیه هنر رؤیابینی خلاق یا همان کیمیاگری با رؤیاست. این شیوه براساس قدرت آفریننده نگاه عمل می‏کند بنابراین وابستگی نمادین آن به چشم است (چه در خواب و چه در بیداری) و اسرار و فنون آن ارتباط تنگاتنگی را با حرکات و اقتدارات نگاه انسان دارد.
طی سال‌های اخیر بسیاری از افراد تجارب مثبتی را درباره تصویرسازی هدایت شده ذهنی (به عنوان مرحله ابتدایی رؤیابینی خلاق) داشته‏اند، همین امر نشان‏دهنده آن است که ممکن است بعضی از انسان‌ها در زمانی نه چندان دور قله‏هایی از این هنر باطنی بزرگ را فتح کنند و حتی در زمان کنونی به آموختن و تمرین و تجربه آن بپردازند …
نقل به مضمون (و کاملاً به اتکاء حافظه) از درس‏های روح‏زایی و هنر رؤیابینی خلاق