سوال درباره سوال

سوال درباره سوال

۱- چه ارزشی در سوال کردن است که بر آن تاکید می‌کنید؟
سوال حامل جواب است و با دانستن آن دانستن جواب ممکن می‌گردد. سوال ذهن را متمرکز می‌کند و به راهبرد و بستر توجه تبدیل می‌شود. هر مشکلی حفره‌هایی دارد که اگر از طریق آن حفره‌ها به آن وارد شوی می‌توانی از درون آن به نابودیش که حل آن است اقدام کنی و آنرا که مانع حرکت تو است از میان برداری. برای ورود به این حفره‌ها وسیله‌ای نیاز داری که آن سوال است. با طرح آن امکان گزینش اطلاعات مورد نظرت و دانستن خودآگاهانه آنچه می‌خواهی فراهم می‌شود. با پرسش امکان جستجو فراهم است و ذهن خودبخود فعال می‌شود.

۲ – چگونه مشکل به وجود می‌آید؟
از این نگاه، مشکل صورت اولیه مسئله است که ناشی از ابهام و آشفتگی و پیچیدگی است. سوال، معلوم کردن، نظم‌بخشی، و قابل‌حل کردن این آشفتگی است.

۳ – تعریف سوال چیست؟
در یک نگاه کنشی است که واکنش آن جواب می‌باشد. جریانی منفی است و چون در طبیعت این جهان هر چیزی با عکس خودش همراه است و هر سری همسر می‌طلبد بنابراین به جذب جریان مثبت که همان پاسخ است منجر شده و جریان نه مثبت نه منفی آگاهی را بوجود می‌آورد. سوال نوعی خلاسازی برای جواب است اما طبیعت خلاپذیر نیست پس سوال که آمد جواب هم آمدنی می‌شود.

۴ – برای درک بهتر از موضوع سوال و تفکر آیا ممکن است مثال بزنید؟
برای استخراج معدن به قصد توانگری باید شرایطی را فراهم کنی. حدس معدن، کشف معدن، اطمینان از کشف، عملیات اکتشاف، استخراج و عرضه محصولات. هر یک از این مراحل نیز شرایط خاص خود را دارد.
برای استخراج، شما به وسیله‌ای برای شکافتن زمین و رفتن به درون آن نیازمندید. سوال مانند آن مته‌ایست که بوسیله آن زمین را حفر می‌کنید تا به معدن برسید. مثل نوک دارکوبی است که برای یافتن غذا ناگزیر است بر پیکر درختان بکوبد و حشرات و شیره‌های گیاهی را از زیر پوست درخت پیدا کند. مثل توری است که می‌خواهی پرنده‌ای را با آن صید کنی. لازم است حلقه‌های این تور و نوع ریسمان آن متناسب با پرنده و شرایط صید باشد و نیز بدرستی و به هنگام، پرتاب شود.

۵ – مهمترین سوال چیست؟
این مهمترین برای هر یک از انسانها متفاوت است. آنرا باید پیدا کرد و شاید براحتی هم پیدا نشود. مهمترین، آن سوالی است که کلیدی‌ترین تغییر را در آگاهی تو پدید می‌آورد و موثرترین عبور را برایت فراهم می‌کند. سوالی که حیاتی‌ترین چیزی را که اکنون باید بدانی، بر تو آشکار می‌کند.

۶ – آیا سوالی هست که بتواند برای همه، مهمترین محسوب شود؟ سوالی که در راس همه سوالات دیگر باشد؟
«من کیستم» است که مادر سوالات و مهمترین سوال برای همه انسانهاست. کسی که پاسخ آن را کشف کرده پاسخ همه سوالات را یافته است و کسی که پاسخ همه سوالات را می‌داند قادر است از همه چیز عبور کند و همه چیز را در اقتدار و اختیار خود داشته باشد.

۷ – آیا باید به «همه سوالات» جواب داد؟ آیا ممکن است به این سوال جوابی خلاقانه و کافی بدهید. این یکی از معضلات است.
حتی اگر هم می‌توانید اما به همه سوالات یا به سوالاتی که همه دارند یا به همه سوالاتی که در شما هست یا به سوالات همه زندگی‌تان یا به سوالاتی که همه از شما دارند یا به همه سوالاتی که شما از خود دارید یا به همه سوالاتی که در دل سوالات است یا به سوالاتی که همه از خود دارند یا به همه سوالاتی که ساخته و پرداخته‌اید یا به سوالاتی که همه جوابش را می‌دانند یا به سوالاتی که همه را به انحراف کشانده یا به سوالاتی که بر پایه فراموشی همه است یا به همه سوالاتی که یکی را فراموش کرده یا به سوالاتی که همه‌اش ابهام است یا به سوالاتی که همه از همدیگر دارند… پاسخ ندهید.

بازنویسی یک گفت و شنود با معلم بزرگ تفکر
اولین انتشار، نشریه هنر زندگی متعالی، شماره اول