معرفی فیلمِ فضای روح

فضای روح فیلمی است در ارتباط با شناخت اینکه انسان روح است