فصلنامه تفکر متعالی شماره ۸

دانلود فصلنامه تفکر متعالی شماره ۸

فصلنامه تفکر متعالی شماره 8

عملیات فریب

جنگ افزار ادراکی؛ نرم افزار کاربردی

کانون دروغ پردازی های استراتژیک

عبور از بحران

فلسفه جنگ

شیرهای نفت

انسان برای سازمان یا سازمان برای انسان؟