پیامی به اهل تفکر

در جريان معرفت قرار گيريد و جريان معرفت را در خود جاري سازيدندانستگي را به سوي دانستگي و دانستگي را بسوي يافتن حقيقت بپيماييدهوشيار بودن يكي از خطوط اصلي تعليم حق و سؤال كردن يكي از عوامل اصلي آن است. پس سؤال ‏سازي را تمرين كنيد و تمرين ‏ها را در تجربه ‏ها بكار ببنديد. مشكلات را سؤالات ببينيد و موانع را مسائل بگيريد. در برخورد با ديوارها متوقف نشويد. اگر توان پريدن داريد از روي آن بگذريد يا اگر فروريختنيست ديوار را فرو ريزيد يا حفره ‏اي باز كنيد و از ميانش برويد اما متوقف نشويد. عبور از سدها، پر كردن فاصله ‏ها و زدودن ابهام ‏ها را با سؤالات بيازماييد و قدرت عبوركنندگي خود را كه تحرك آگاهي و حركت خودآگاهيست افزايش دهيد. بفهميد چه مي ‏كنيد كه عبور كرده ‏ايد از آنچه كرده‏ ايد و بدانيد كجاييد و گذر خود را ببينيد. . .
آگاه شويد كه نمي ‏دانيد و در آن هنگام در مسير دانايي قرار گرفته‏ ايد. با كليد سؤالات قفل‏ هاي ناداني را بشكنيد و به آن، نمي ‏دانم را مي ‏دانم كنيد پس آنچه نمي ‏دانيد و بايد بدانيد را به سؤال بدل نماييد. به آنچه مي ‏دانيد عمل كنيد تا آنچه نمي ‏دانيد بر شما آشكار گردد. نبينيد چه مي‏ دانيد كه خودبين مي‏شويد و در خود مي‏ميريد. ببينيد چه نمي ‏دانيد و بينا شويد. زود قضاوت نكنيد، دير هم قضاوت نكنيد و جز به ضرورت حق قضاوت نكنيد اما اگر ملزم به قضاوت و اظهار نظر هستيد، تا روشن و معلوم نشده و تا نشانه‏ ها و دلايل كافي نشده ‏اند، خاموش باشيد.
پيش از تصميمات مهم‏تر و اظهارنظرهاي اثرگذار، موضوع را از زوايايي كه لازم است ببينيد و هوشمندانه بررسي كنيدبه تناسب اثرگذاري تصميم، براي آن زمان بگذاريد و تصميمات را پيش از اجرا برنامه‏ريزي كنيد اگر برنامه ‏پذيرند. مسائل را به تناسب شيوه‏ اي حل كنيد كه بوجود آمده ‏اند و براي پيدا كردن جوابها از همان راهي برويد كه گم شده‏ اند. با تغيير سؤالات و قصد و جهت آن‏ها روش‏هاي ديگر تفكر را تجربه كنيد و در هنگامه ‏هاي تفكر، متناسب ‏ترين روش تفكر را اتخاذ نماييد. خشكي و تعصب را كنار بگذاريد و نرم و انعطاف ‏پذير باشيد و هماهنگ با زمان عمل كنيد.
خود را به بازيهاي فكر گرفتار نكنيد و در مكر افكار گرفتار نشويد. در آنچه از فكر است ترديد كنيد كه فكر، خود به ترديد آميخته است. و در ترديد ها ترديدها بايد كرد لكن در قلب خود شك نكنيد كه شك شهود را زايل مي‏سازدتفكر كنيد اما از فكرزدگي و مكر فكر بر حذر بمانيد كه مكرزدگي، فكرزدگيست.
خود به حل مسائلي كه طرح مي ‏كنيد بپردازيد و كار آن را به ديگران منتقل نكنيد، چون هر مسئله تمرينيست براي حل بزرگترين مسئله زندگي و آنكه در تمرينات زندگي كم مي ‏آورد، كمتر از زندگي برخوردار مي ‏شود. به فهم آوريد معاني را و برگزينيد خوبترين را و زندگي كنيد زندگي را.

برگرفته از كتاب تعاليم حق (الاهيسم – جلد دوم) ـ اثری از معلم بزرگ تفکر