هوس های غذایی، پیام های فضایی

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

هوس های غذایی، پیام های فضایی

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

هوس ها چه می گویند؟ حرف های شیطانی یا پیام های غریزی یا انعکاس تحریکات محیطی یا چیزهای دیگر.

بعضی به محض اینکه هوس های غذایی به سراغشان می آید در خوردن افراط می کنند و عده ای هم برعکس، نمی خوردند و این نخوردن را فضیلت می دانند در حالی که نه این درست نه آن دیگری. صحیح ترین شیوه برخورد ….