جریان شناسی شمنیزم- تولتک
(خلاصه قسمت اول)

کارلوس کاستاندا، انسان‌شناس، در آستانۀ گرفتن مدرک دکترای خود در رشتۀ مردم شناسی از دانشگاه کلمبیا [بود.]… زندگی بصورتی عادی پیش می‌رود که ناگهان طوفانی وارد زندگی او می‌شود و همه چیز را تغییر می‌دهد. کاستاندا نیز این طوفان عظیم را از طریق گزارش‌ها و مشاهدات، و بواسطۀ کتاب‌هایش به همۀ دنیا منتقل می‌کند و خواسته یا ناخواسته به شخصیتی جهانی و تاریخی و اثرگذار تبدیل می‌شود. این طوفانِ آگاهی و انرژی هنوز هم در دنیای ما موج می‌زند…