هکا؛ روش‌ معجزه (شماره سه)

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

هکا؛ روش معجزه – شماره سه

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

«كلمات انسان سرنوشت او را بوجود مي‌آورند. انديشه‌ها زندگي سازند. آنچه به خود مي‌گويي همان را از زندگي خواهي شنيد. از كلام تو بر تو حكم مي‌شود. تو هماني كه مي‌انديشي…» …

پيامي كه در چنين عباراتي نهفته است بيان كنندۀ يكي از مهم ترين و اساسي ترين اصول باطنی است….