هکا؛ روش‌ معجزه (شماره سه)

از مجموعه آشنایی با تفکر باطن گرا و بینش های باطنی

هکا؛ روش معجزه – شماره سه

تهیه شده در انجمن متفکران و محققان آزاد (ام و ما)

«کلمات انسان سرنوشت او را بوجود می‌آورند. اندیشه‌ها زندگی سازند. آنچه به خود می‌گویی همان را از زندگی خواهی شنید. از کلام تو بر تو حکم می‌شود. تو همانی که می‌اندیشی…» …

پیامی که در چنین عباراتی نهفته است بیان کنندۀ یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول باطنی است….