پیام به اهل تفکر
ادامه مطلب +

پیام به اهل تفکر

«در جریان معرفت قرار گیرید و جریان معرفت را در خود جاری سازید. ندانستگی را به سوی دانستگی و دانستگی را بسوی یافتن حقیقت بپیمایید...

آموزگار بزرگ تفکر
ادامه مطلب +

آموزگار بزرگ تفکر

علم تفکر زیرساخت اصلی دانایی و هوشمندی انسان است. از این رهگذر، می‏توان آنرا به فرمول ژنتیکی دانایی تعبیر کرد. بعبارتی اندازه و ویژگی‏های دانایی افراد ارتباط مستقیمی با ویژگی‏ها و روش‏های تفکر آنها دارد. به همان اندازه که تکنولژی، در تأمین خواسته ‏های انسان و تغییر کیفیت آنها نقش داشته است...

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
ادامه مطلب +

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.

پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.

خود را به بازيهاي فكر گرفتار نكنيد و در مكر افكار گرفتار نشويد. در آنچه از فكر است ترديد كنيد كه فكر، خود به ترديد آميخته است. و در ترديد ها ترديدها بايد كرد لكن در قلب خود شك نكنيد كه شك شهود را زايل مي‏سازد. تفكر كنيد اما از فكرزدگي و مكر فكر بر حذر بمانيد كه مكرزدگي، فكرزدگيست. 

 

برخی از محورهای نظریات و آموزه های استاد ایلیا «میم»

دیدگاهها و نظریه های مطرح شده توسط ایلیا «میم» هم از نظر حجم این دکترین ها و هم از جنبه شعور و نگاه بسیار عمیقی که در دل آنها نهفته است، شاید صرفا با کار بزرگترین نظریه پردازان و تئوریسین های تاریخ قابل مقایسه باشد، به طوری که هر یک از این نظریات به تنهایی محور کتابها، تحقیقات و برنامه ریزی های مفصلی هستند. در بخش مقالات شرحی ساده و بسیار مختصر از برخی از دکترین ها و نظریه های استاد ایلیا «میم» ارائه شده است.
ايليا «ميم» در موضع‏گيري‏هاي خود بسياري از محدوديتهاي کاذب را زير سؤال مي‏برد، مصلحتهاي سياستمدارانه را زير پا مي‏گذارد و رفتارهاي کورکورانه را بي‏اهميت مي‏شمارد. در مواردي موضع‏گيري‏هاي او بويژه نسبت به سياست بازان خطرناک و بحث‏برانگيز مي‏شود. اما بطور کلي مي‏توان گفت که هوشمندي عميق، هماهنگي و همسويي، در نظر داشتن شرايط زماني و مکاني و شرايط مخاطب، معني‏گرايي، تازگي و گشايندگي و فرارَوي از وضعيت موجود از بارزترين مشخصات نظرات و مواضع او مي‏باشد.
در طول تاريخ بشر همواره دو جريان فكرى وجود داشته كه نظام‏هاى مختلف تفكرى زاييده اين دو مى ‏باشند. يكى جريان حقيقت‏ گرا و ديگرى جريان باطل ‏گرا. هر يك از اين دو جريان داراى محصولات و دستاوردهايى بوده ‏اند و تغييراتى را در زندگى فردى و اجتماعى بشر باعث شده ‏اند...  تفكر متعالى روايتى زنده و متراكم از جريان حقيقت ‏گرا مى‏باشد كه وراى دو رويكرد ظاهرگرايى و باطن‏ گرايى است. تفكر متعالى در برابر جريان خودگرا بر خداگرايى )فراگرايى) و در مقابل جزءنگرى بر كل‏ نگرى تأكيد دارد.
TOP