آموزش‌های دون‌خوان، سردرگمی‌ها و سرنخ‌ها
(خلاصه کتاب‌های کاستاندا؛ قسمت دوم)

طی حدود پانزده سال گذشته۲ شاخص‌ترین اتفاق اولیه که برای خوانندگان، بعد از مطالعه و تحقیق در بسیاری از جریان‌های باطنی و از جمله شمنیزم تولتک (به روایت آثار کاستاندا و همراهان اورخ داده است، حالت آشفتگی و سردرگمی بودهاطلاعات درهم و برهم در بارۀ راه باطنی و زندگی روحی؛ سوالات بسیار که حتی به درستی قابل اولویت‌بندی نیستندگیج خوردن میان اصطلاحات و مفاهیمی که حتی معلوم نیست آیا تعریف اولیۀ آنها درست است یا نه…