تفکر تابع تغذیه (به جای سرمقاله)

خردمندان کهن می‌گفتند انسان همان چیزی است که می‌خورد.

در زمان ما هم دانشمندان علوم تفذیه و متخصصان پزشکی، همین را می‌گویند. حالا که موضوع تغذیه تا این اندازه مهم و تعیین کننده است تصمیم گرفتیم تا در شماره اول و دوم نشریه تفکر متعالی، نخست درباره تغذیه صحبت کنیم زیرا گذشته از اهمیتی که در بالا ذکر شد، تغذیه تأثیر بسیار مهمی در تفکر و بویژه تفکر متعالی دارد. شنیده‌اید که گفته‌اند روح سالم در بدن سالم، اما متفکران هم ضرب المثل مشابهی دارند و می‌گویند فکر سالم در مغز سالم. اگر مغز سالم نباشد و ذهن درست کار نکند، محصول تولیدی آن که فکر و اندیشه است ناسالم و بیمار خواهد بود. از طرفی مغز و ذهن سالم از جسم سالم غیر قابل تفکیک است. بنابراین برای آنکه فکر سالمی داشته باشیم اولین شرط داشتن مغز و جسم سالم است. از طرفی چون محور نشریه ما تفکر متعالی است، نمی‌توانیم توصیه‌های تغذیه‌ای غیرمتفکرانه را ذکر کنیم. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم تا با استفاده از روش‌های تفکر تحلیلی و تفکر نشانه‌شناسی، بعضی از توصیه‌های مهم و کلیدی تغذیه را بیان کنیم. پس هم تفکر کنیم هم دو روش تفکری را بیازماییم و هم درس‌های مهم‌تر تغذیه را بیاموزیم.

منبع: فصلنامه تفکر متعالی
شماره ۲ ـ پاییز و زمستان ۸۴