چکیده ای از درس های میدان شناسی و فرصت یابی-قسمت اول

در این سلسله متن تلاش شده است ۳۶ تعریف کارا و کاربردی برای شناسایی میدان (و گرفتن فرصت‌ها در آن) بیان و تبیین شود. طبعاً شروع آن از تعاریف ساده و عمومی است. ما می‌توانیم میدان‌های ارتعاشی و انرژیک را در نقاط مختلف زندگی، علم، ادیان، طبیعت و انسان بازیابی و بازشناسی کنیم….