توهمات تئوری جذب (۲)
(رئوس و چکیدۀ متن دوم)

Illusions of attractionتئوری مشهور جذب (نه قانون اصلی جذب) می‌گوید: هر چه را باور کنید، اتفاق می‌افتد.

اما آموزه‌های باراکا و نوحالا؛ فراجذب می‌گوید:

  1. هر چه را باور کنید، اتفاق نمی‌افتد. همانطور که همیشه اینطور بوده و اینطور است.

  2. اما بعضی چیزها (که کمتر از ۱۰% و حتی با نگاه بدبینانه، حداقل ۱% تخمین زده شده) با باور کردن آنها اتفاق می‌افتد.

  3. انواع خواسته‌ها با روش‌های مختلف محقق می‌شوند.

  4. حتی بعضی چیزها با باور نکردن آنها اتفاق می‌افتند (طبق یکی از قوانین فراجذب؛ با انکار و ردّ آنها)

  5. بسیاری از چیزها فقط به واسطۀ رحمت و برکت الهی است که رخ می‌دهند (طبق قوانین باراکا)، اما این رحمت و برکت را می‌توان با روش‌هایی معلوم، دریافت کرد.

  6. بعضی چیزها (طبق فراجذب) به واسطۀ سرمایه درونی و داشتههای باطنی انسان اتفاق می‌افتند و بدون سرمایه و اقتدار کافی نمی‌توان به آنها رسید.

و این فهرستِ چگونگی تحقق خواسته‌ها، شامل هفتاد مسیر است که هر کدام در بر گیرندۀ روش‌ها و چگونگی‌های اختصاصی خود می‌باشد که در آموزه‌های فراجذب بر اساس کلمات خداوند، اسماء الهی و علوم باطنی توضیح داده شده‌اند.

از مجموعه درس‌های مقدماتی آشنایی با باراکا و فراجذب

برگرفته از کتاب : قانون جذب و ۶ قانون فراجذب

(جذب و فراجذب؛ جلد اول)

نویسنده: پِریا (شباب حسامی)

دانلود پی دی اف