چکیده بعضی از تعالیم قربانی در الاهیسم

چکیده بعضی از تعالیم قربانی در الاهیسم

(روایت دوم- چکیدۀ فشرده مقالات 4 تا 7)